حرفای من

همیــن جا ،

کنار قـــول هـایت ،

درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،

محـــــکم ایــستاده ام !!

کاش بودی . . ....


کاش بودی . . .


وقتـی بغض مـی کردم . . .


فقطـ بغلم مـیکردی و مـیگفتـی . .


ببینم چشمـــــاتو . . . منـــــو نگاه کـن . . .


اگه گریــه کنـی قهـــــر مـیکنم میرمـــــا . . .!


فقط همـیــن …!!!

92/10/15 | 13:21 | عبداله رحمانی |

_______________________________█████_____█████
______________________________███____██_██_____███
_____________________________██________██__________██
____________________________██__________█____________██
________██████____________██________________________██
_____███████████________██________منتظرتــــــم________██
____█████████████_______██_______________________██
___███████████████______██______________________██
___████████████████______██___________________██
___████████████████_______██_________________██
____███████████████_______███_______________██
_______███████████_______██__██_____________██
___________███████______████___██__________██
____██████__██████████████_____██_____██
__██████████████████████________██__██
_████████████████████_____________████
██_█████_████████████_______________█
█__█_██__████████████
_____█__████████████
_______█████████████
_______██████████████
_______███████████████
________███████████████
_______███████__████████
______███████_____███████
____█████████________█████
92/10/15 | 13:21 | عبداله رحمانی |

از مترسکی سوال کردم: آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده‌ای ؟

پاسخم داد : در ترساندن دیگران برای من لذتی  به یاد ماندنی است پس من از کار خود راضی هستم و  هرگز از آن بیزار نمی‌شوم!

اندکی اندیشیدم و سپس گفتم : راست گفتی! من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم!

گفت : تو اشتباه می کنی!

زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد مگر آنکه درونش مانند من با کاه پر شده باشد!!!

92/10/15 | 13:20 | عبداله رحمانی |

دفترعشـــق كه بسته شـد

ديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم

خونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون

به پايه توحــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

اوني كه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

بدجوري توكارتومونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

براي فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

حالا بايد فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

بـه نـام تـوسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم

غــرورلعنتي ميگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

بازي عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم


ازتــــوگــــله نميكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ازدســـت قــــلب مشاكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

چــرا گذشتـــم ازخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم

چــــــــراغ ره تـاريكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

دوسـت ندارم چشماي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

فردا بـه آفتاب وابشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

چه خوب ميشه تصميم تــــــــــــــــــــــــــــــــو

آخـرمـاجرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه

دسـتو دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه

بزن تيرخــــــــــــــــــلاص رو

ازاونكه عاشقــــــــت بود

بشنو اين التماس رو

ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــ

http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/14352/0_728599001281762219_.jpg

92/10/15 | 13:11 | عبداله رحمانی |

تنهــــــــــــــــــــــــــــایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه!

این نیستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ که با کسی دوست نباشی!"

این نیست که آدمی گوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــه گیر و منزوی باشی!

این نیست که کسی باهــــــــــــــــــــــــــــــــــــات حرف نزنه!

این نیست که هیچوقت نتونی خوشحال باشـــــــــــــــــــی!

این نیست که کســـــــــــــــــــــــــــــــی دوستت نداشته باشه! تنهایی، یه حس

درونیه!

 تنهایی یعنی "هیچکـــــــــــــــــــــــــــــــس نمیفهمه حالت بده …

92/10/15 | 13:10 | عبداله رحمانی |


نبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن ...

ولی کاش بودی تا اشکهایم از شوق دیدارت سرازیر می

شد ...

کاش بودی و دستهای مهربانت مرهم همه دلتنگی ها و

 

نبودن هایت می شد ...

کاش بودی تا سر به روی شانه های مهربانت می گذاشتم

و دردهایم را به گوش تو می رساندم... بدون تو ثانیه

ها برایم عذاب است

کاش میدانستی که چقدر دوستت دارم

می دانم که نمی دانی بدون تو دیگر بهانه ای نیست جز

 

آمدنت

92/10/03 | 14:3 | عبداله رحمانی |

پــــــــــــﺮﻭﺭﺩﮔــــــــــــــــــــــﺎﺭﺍ . . .

 

ﺗــﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤــــﺎﻡ ﻋﺎﻟــــﻢ ﺳﻮﮔﻨــــــﺪ،

 

ﺁﻧﮕــﺎﻩ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑـﯽ ﺷﺐ،

 

ﺑﻪ ﯾـﺎﺩ ﻋﺸﻘـــﺶ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾــــﺰﺩ . . .

 

ﮐﻤـــــــﯽ ﻧﮕﺎﻫــــﺶ ﮐــــــﻦ . . ! ! !

92/10/03 | 14:0 | عبداله رحمانی |

باران که می‌بارد...

باید آغوشی باشد...

پنجره‌ی نیمه بازی...

موسیقی باران...

بوی ...خاک...

سرمای هوا...

گره‌ی کور دست‌ها و پاها...

گرمای عریان عاشقی...

صدای تپش قلب‌ها...

خواب هشیار عصرانه...

باران که می‌بارد...

باید کسی باشد

 

92/09/23 | 16:58 | عبداله رحمانی |

 

من از تمام آسمـــان یک بــــاران را

 

میخواهم 

و از تمــــام زمین یک خیابان را …


 

و از تمام تو یک دست ڪه قفــــل

 

 

شده دردست مـن...

92/09/23 | 16:57 | عبداله رحمانی |

آدم باید یه "تو "داشته باشه

که هر وقت از همه چیز خسته و ناامید بود

بهش بگه : مهم اینکه تو هستی بی خیال دنیا...

92/09/19 | 19:17 | عبداله رحمانی |

دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــ دم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــود
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــد
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــد
تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــد زدم
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــدم
از تــــو گــــله نمیكنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــ ــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماسرو
...............
.........
....
92/09/19 | 19:16 | عبداله رحمانی |

او ضمیر مفرد غایب نیست او همه دنیای من است

92/09/19 | 19:15 | عبداله رحمانی |

زمیـــن قانـون عجیبی دارد...

 هــفت میلیـــارد آدم

 و فقـط بـا یکی از آنهــا

 احساس تنهـایی نمی کنی

 و خدا نکـــنه کـه آن یـک نفـــر

 تنهایت بگــــذارد،

 آن وقت حتی با خودت هـــم

 غریبـه می شوی...

92/09/19 | 19:14 | عبداله رحمانی |

در قلــــــــــــب کوچکم

 

 فرمانروایــــــــــــی میکنی

 

 بدون هیچ نائب السلطنه ای

 

 کسی نمیداند چه لذتـــــــــــــــــــــــــــــــی دارد

 

 بهترین پادشاه تاریخ را در

 

 دل داشــــــــــتن....

92/09/19 | 19:13 | عبداله رحمانی |

پرم از خاطره
پر از حکایت
پر از خلوتی خالی‌ از کنارِ تو
پر از حرفم
پر از نانوشته‌ها برایِ خوابِ تو
پرم از نشانه‌‌های تو
پر از لبخند
آه لبخند هم ، لبخند‌های تو

و این روز‌ها
پنجره‌ای رو به خیالِ بهار
و خیالی خسته از یخبندانِ آدم ها
و نسیمی سبک تر از روزگارِ بودن
که می‌‌وزد و می‌‌رود
که می‌‌رود و می‌‌وزد

و کاش باور داشتی
بی‌ تو
با خاطراتی لرزان تر از شانه‌های تو
چه بیهوده می‌‌گذرد
روزگارِ من

 

92/09/19 | 19:11 | عبداله رحمانی |

 

 

نــــــــــــه

هوا سرد نیست...

سرمای کلامت، دیوانه ام میکند

بی رحم !

شوق نگاهم را ندیدی؟

تمام من به شوق دیدنت، پر میکشید

ولی …

همان نگاه بی تفاوتتــــــــ

برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود
...............................................................

اشتبـــاه از مــن بــود...

پررنگ نوشته بودمت……

به ســـختی پـــاک مـیشـــوی!!
.................................................................................

دارم از تــو حــرف می زنــم...

امــــا روحــت هم از نوشــــته هــایم خبــر نــدارد...

ایــــرادی نــــدارد یــاد تــو...

به نوشتــــه هــایم رنــگ می دهــد...

شــایــد دیگــری بخــــواند و آرام گیــــرد ذهــــن پریشــــانش…
..............................................................................

گاهــی اوقات بـــی قانونی
؛

عجیب بیداد می کند در عاشقـــی ….

یکی دور می زند …

امــا ….

دیگری جــریمه میشــود و تـــاوان میپردازد …
92/09/16 | 10:0 | عبداله رحمانی |

 

داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی
 
شهر خاموش دلم رو تو پر اوازه کردی
 
اتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود
 
اومدی وقتی تو سینه نفس اخری بود
 
به عشق تو زنده بودم من و کشتی دوباره زنده کردی
 
دوست داشتم دوسم داشتی من و کشتی دوباره زنده کردی
 
تا تویی تنها بهانه واسه زنده بودنم
 
من به غیر از خوبیه تو مگه حرفی میزنم
 
عشقت به من داد عمر دوباره
 
معجزه با تو فرقی نداره
 
تو خالق من بعد خدایی در خلوت من تنها صدایی
 
رفته بود هرچی که داشتیم دیگه از خاطر من
 
کهنه شد اسم قشنگت میون دفتر من
 
من فراموش کرده بودم همه روزای خوبو
 
اومدی افتابی کردی تن سرد غروب و
 
عشقت به من داد عمر دوباره
 
معجزه با تو فرقی نداره

 

 

 

 

 

92/09/09 | 12:3 | عبداله رحمانی |

سلام بچه ها من برگشتم درسته احوالم فرقی نکرد ولی دلم براتون تنگ

شد

 

 

92/09/07 | 19:13 | عبداله رحمانی |

 

محکوم شدم به حکمی که روزی باطل خواهد شد

 

اما آن روز پشیمانی فایده ای ندارد

 

چون...

 

 حکم اجرا شده است.

92/09/04 | 12:3 | عبداله رحمانی |

 

کاش میفهمیدی...

 

قهر میکنم تا دستم را محکم تر بگیری

 

و بلندتر بگویی بمان...

 

نه اینکه شانه بالا بیندازی

 

و ارام بگویی:هرجور راحتی...

92/09/03 | 20:17 | عبداله رحمانی |

 

 هوایت چه دستان سنگینی داشت

 

وقتی به سرم زد فهمیدم...

92/09/03 | 20:11 | عبداله رحمانی |

 

وقتی که یادت میکنم

 

باران می گیرد

 

نمی دانستم

 

لمس خیالتم وضو می خواهد....

92/09/03 | 20:6 | عبداله رحمانی |

 

 

کلنگ و تیشه ام را اورده ام تو بگو کدام کوه فقط کمی

شیرین باش...

92/09/03 | 19:58 | عبداله رحمانی |

بگذار بند کفش هایت را من ببندم

 تو همیشه سر بلند باش....

92/09/03 | 19:55 | عبداله رحمانی |

 

 

 

کاش پدر نمی گفت صبح شد بیدار شو...

چون خوابت را می دیدم...

 

 

92/09/03 | 19:50 | عبداله رحمانی |

 

 

آهسته از میان خاطراتم عبور کن.

تنهاییم را خوابانده ام با وعده ی آمدنت در بیداری!!!!

برگرد!!!

نیمخواهم هر روز دست به دامان خاطراتمان شوم

که در نبودنت نوازش گر بهانه گیری های دل تنهایم باشد...

92/09/02 | 18:44 | عبداله رحمانی |

 

خاستم بخوانم از غم

صدایم زد  بخوان از من

بغض کردم

گفت چرا نمخوانی از من

بغضم شد گریه

غم باز صدایم زد

گفتم حرفی نزن گوش کن

اشک هایم میخوانند از تو ای غم...

92/08/29 | 15:36 | عبداله رحمانی |

 

در میان من غم مرا پاینده است

 

غم مرا یابنده است

 

همدم دردهای من چون غم است...

 

اخر این زندگی من غم است

92/08/29 | 15:31 | عبداله رحمانی |

به غم گفتم:در میان اشک های من چه هست که شوق دیدنش

را داری؟

 

جواب داد:گونه هایت جای من هستند.

 

گفتم:اخه چرا من؟

 

گفت: چشمانت زیبایند.

 

گفتم: به قیمت انکه دنیامم را غمگین ببینم؟

 

گفت:هییییسسسس اه داغ دلم را بگویم؟ من تنهایم رفیقی

بهتر ازتو؟

 

گفتم:باشه.

 متن نوشته خودمه

 

 

92/08/28 | 14:52 | عبداله رحمانی |

 

گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن !

 

 به رفتن که فکر

 

میکنی ؛ اتفاقی میفتد که منصرف میشوی ..

 

میخواهی

 

بمانی ، رفتاری میبینی که انگار باید بروی این

 

 بلاتکلیفی

 

 

خودش کلی جهنم است. 

92/08/27 | 18:57 | عبداله رحمانی |

About
.............................................

سلام.ابجیای و داداشای من.این وب خونه ی خسته ی شماس.من تو وبم نوشته ها ومتن های خودمو هم مینویسم هر متنی که تو عنوانش من هس نوشته ی خودمه مثل غم و من و... .
با تبادل لینکم موافقم.زنده باشین.
Menu
.............................................
PreviousItems
.............................................
Archive
.............................................
WebLink
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................